Privacy Policy
SEARCH
Search Criteria
Search in offers descriptions
Category
Search in subcategories
Location
Property type
Flat
House
Commercial
Lot
Transaction
Sale
Rent
Room count
Price
Area

Exclusive interiors in best locations

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Premium Apartments             Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Antoniego Słonimskiego 6/13, 80-280 Gdańsk, KRS 0000690756, zwany dalej „Administratorem”

 

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Państwa jako Klientów korzystających z usług Administratora:

• imię i nazwisko,

adres poczty elektronicznej, adres IP,

numer telefonu,
adres zamieszkania/adres do korespondencji,
adresy administracyjne nieruchomości i inne dane dotyczące tych nieruchomości niezbędne do realizacji umów,

numer rachunku bankowego oraz informacje dotyczące dokonywanych przez Klienta płatności.

 

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora polega na dokonywaniu operacji lub zestawu operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora w formie papierowej i w formie elektronicznej.

 

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując wymogi poufności, przy czym dane osobowe Klientów są chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa)

 

 

Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

1.      Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna/wynajmu/najmu nieruchomości - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;

w powyższej sytuacji dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe Klientów również w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze w ramach dokonania rozliczeń umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, np. wystawienia faktury - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;.

w powyższej sytuacji dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.      Administrator przetwarza dane osobowe Klientów także w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

w powyższej sytuacji dane osobowe przetwarzane są przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

4.      Administrator przetwarza dane osobowe Klientów – na podstawie ich odrębnej zgody - także w celach marketingowych – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;

w powyższej sytuacji dane osobowe przetwarzane są przez okres zawarty w zgodzie wyrażonej dobrowolnie przez Klienta albo do dnia cofnięcia zgody przez Klienta, co nie wpływa na poprawność i legalność czynności przetwarzania danych dokonane do dnia cofnięcia zgody.

 

 

 

 

Dobrowolność przekazania danych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem wszystkich czynności związanych z realizacją umowy przez Administratora.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych Klienta?

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być następujące podmioty:

1)      pracownicy i współpracownicy Administratora zaangażowani w proces zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

2)      osoby administrujące systemami, z których Administrator korzysta do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej;

3)      osoby działające w ramach innych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami współpracujące z Administratorem oraz portali internetowych działających w tym zakresie,

4)      osoby działające w ramach kancelarii notarialnych, kancelarii prawnych etc. wykonujących czynności w ramach obrotu nieruchomościami w ramach współpracy z Administratorem,

5)      osoby będące stronami umów zawieranych przez Klientów,

6)      pracownicy uprawnionych organów administracji publicznej, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

 

Dane osobowe Klientów będą przekazywane do innych podmiotów poza Administratorem będą podlegały pseudonimizacji.

 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Czy Administrator profiluje dane?

Administrator nie dokonuje profilowania danych osobowych Klientów, jednakże dane Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprawienia Klientów w zakresie danych osobowych:

1)      Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

2)      Klient posiada prawo do cofnięcia – wcześniej wyrażonej - zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie                       o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy;  

3)      Klient ma prawo skierowania się do Administratora (na adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora) z informacją o powziętym podejrzeniu, że wobec jego danych osobowych zaszło zdarzenie, które powoduje konieczność reakcji Administratora,

4)      Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

  

Informacja o plikach cookies

W ramach strony internetowej Adminstratora pod adresem: wykorzystywana jest technologia plików „cookies”.  

 

Administrator może przy wykorzystaniu „cookies” automatycznie zbierać dane dotyczące ruchu na swojej stronie internetowej, a także do personalizowania treści, które mogą być  kierowane do Klienta.

 

Na stronie internetowej Administratora używane są dwa typy plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

Każdy użytkownik ma możliwość skorygowania ustawień przeglądarki w ten sposób, aby ograniczać lub wyłączać działanie „cookies”. Użytkownik powinien mieć jednak na uwadze, że wyłączając pliki „cookies”, część zawartości strony internetowej Administratora może nie być dostępna.

 

Zmiana Polityki prywatności

Zmiana niniejszej polityki może być dokonana w każdym czasie przez Administratora w szczególności z uwagi na konieczność zadośćuczynienia zmieniającym się przepisom prawa lub w związku z ustanowieniem nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych lub podjęcia przez Administratora dalszych działań pozwalających na dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

 

Powyższa wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia: 26.06.2018r.